فریادی که از اعماق قلبمان می‌شنویم، فریاد کودکی زخمی در درون ماست که رنج و درد بسیاری می‌کشد. توجه و درمان دردهای این کودک درون، بخش زیادی از احساسات منفی که نسبت به خودمان و دیگران داریم را تغییر می‌دهد. در وجود هریک از ما…