روز بروز تعداد بیشتری از خانم ها، کسب و کار خودشان را راه اندازی میکنند و تعداد زنان کارآفرین بیشتر میشود، اما پیوسته  برای مدیریت و اداره کسب و کارشان  با چالش هایی روبرو هستند. و همچنان با وجود همه این چالش ها ، برای…